15-09-2017 Op tweeëndertigjarige leeftijd werd koningin Emma regentes van Nederland. Zij nam haar taak serieus en baande een weg voor het eerste vrouwelijke staatshoofd, koningin Wilhelmina, die op dat moment pas 10 jaar oud was. Koningin Emma wist het Nederlandse volk met de Oranje dynastie te verbinden. Aan de 'moeder van de moderne monarchie' is t/m 29 oktober 2017 een tentoonstelling gewijd in het voormalige paleisje van koningin-moeder Emma aan het Lange Voorhout; het huidige museum “Escher in het Paleis”.

 
emma
 
zilveren engel

Zilveren Engel

In de presentatie die te zien is in de mooiste zaal van Emma’s winterpaleis aan het Voorhout, de balzaal, wordt onder andere aandacht geschonken aan de vele bezoeken die de beide koninginnen tussen 1891 en 1898 aan talloze plaatsen in Nederland brachten. Ook de originele troonrede uit 1891 is daar te zien. Vanuit de Koninklijke Verzamelingen zijn twee bijzondere voorwerpen te bewonderen. Tussen de memorabilia aan de kennismakingsbezoeken van Emma en Wilhelmina valt het geschenk op van de inwoners van Maastricht: een verguld zilveren engel op een geëmailleerde basis, aangeboden tijdens het bezoek aan die stad op 23 mei 1895.

Huldeblijk van het Nederlandse volk

Dit album van donkerrood Russisch juchtleer uit de Koninklijke Verzamelingen vormt een prachtige afsluiting van acht jaar regentschap van koningin Emma. Het kolossale huldeblijk kreeg de koningin-regentes vlak na de inhuldiging van koningin Wilhelmina aangeboden van het Nederlandse Volk. Voor in het album brengt een gedicht van Nicolaas Beets de gevoelens van dank jegens de koningin tot uitdrukking. “Duld, Koninklijke Vrouw, dat Nederland U huldigt Met blijk van liefde en dank en eerbied diep en groot! Het is aan U 't behoud van 't Hoog Geslacht verschuldigd, Dat uit te sterven dreigde en opbloeide uit Uw schoot. U zegent uit Zijn graf de Koning, wien Ge een zegen Des Hemels zijt geweest op 't afgaand levenspad, U zegent van Haar Troon, aan Uwe hand bestegen, De Dochter die in U de vroedste Moeder had, U zegent van rondom, uit hooge en lage woning, Een Volk, dat éen van zin Uw rijksstaf heeft gekust, Met eerbied voor de Weêuw van zijn beminden Koning, Verzekerd van Uw hart en op Uw deugd gerust. U zeegne van omhoog de God, dien we U zien eeren, Met wat gelukkigst maakt en opheft boven 't stof! Hij was Uw Sterkte en Licht bij zorgen en regeeren, Zijn Vrede blijve Uw deel, met aller braven lof!

huldeblijk