De Koninklijke Verzamelingen dragen zorg voor erfgoed van het Huis van Oranje-Nassau. Wij doen dit door de aan ons toevertrouwde collecties te bewaren, beheren, conserveren, restaureren, bewerken en aan te vullen. Wij maken bronnen en collecties toegankelijk voor publiek en onderzoekers door online en offline publicaties, wetenschappelijk onderzoek te faciliteren en ze te laten zien in paleizen en via bijdragen en bruiklenen aan musea in binnen- en buitenland.

De Koninklijke Verzamelingen zijn onderdeel van de Dienst van het Koninklijk Huis. Zij ondersteunen de Dienst met kennis en kunde bij vraagstukken rond historie en tradities, bij de inrichting van de paleizen, bij inzet en beheer van de cultuurhistorische (gebruiks-)goederen en bij het duurzaam toegankelijk houden van informatie. Zij zijn gevestigd in het Koninklijk Huisarchief op het terrein van Paleis Noordeinde in Den Haag en in het Koninklijk Paleis te Amsterdam.

Met uw persoonsgegevens gaan wij uiterst zorgvuldig om. De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, waaronder de AVG, de Uitvoeringswet AVG en eventuele andere toepasselijke wet- en regelgeving. U kunt hier meer over lezen in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Koninklijke Verzamelingen
Paleis Noordeinde
Postbus 30412
2500 GK ’s-GRAVENHAGE
www.koninklijkeverzamelingen.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt als dat noodzakelijk is voor een specifiek doel of doelen waarvoor de persoonsgegevens verzameld worden. Er worden niet méér persoonsgegevens verwerkt dan strikt noodzakelijk is.

Rondleiding

Als u een rondleiding bij de Koninklijke Verzamelingen aanvraagt verwerken wij de volgende persoonsgegevens om de rondleiding te organiseren en met u te kunnen communiceren over dit onderwerp:
- Contactgegevens van de primaire contactpersoon:
• Geslacht;
• Voornaam,tussenvoegsel(s),achternaam;
• Telefoonnummer;
• Postadres;
• E-mailadres.
Wij bewaren van deze gegevens alleen het geslacht en de achternaam voor administratieve en historische doeleinden.

Schenkingen

Indien u zaken schenkt aan de Koninklijke Verzamelingen verwerken wij van u de persoonsgegevens die in het contract zijn opgenomen. Wij bewaren deze gegevens langdurig om de rechten en plichten die in deze documenten zijn vastgelegd te kunnen blijven naslaan. In een contract kunnen de volgende persoonsgegevens zijn opgenomen:
- Contactgegevens van de primaire contactpersoon:
• Geslacht;
• Voornaam,tussenvoegsel(s),achternaam;
• Telefoonnummer;
• Postadres;
• E-mailadres.

Aanvraag toestemming voor raadpleging van archiefbescheiden

De archieven behorende tot de Koninklijke Verzamelingen kunnen voor zover ze dateren van vóór 1934 ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek op aanvraag worden geraadpleegd. Wilt u hiervoor in aanmerking komen, dan verwerken wij voor de behandeling van uw aanvraag de volgende persoonsgegevens om met u te kunnen communiceren, om uw identiteit bij toegang tot de archieven te controleren en voor de fotoverklaring:
- Contactgegevens van de aanvrager:
• Geslacht;
• Naam en voorletters zoals op het legitimatiebewijs;
• E-mailadres.
• Telefoonnummer;
Als uw aanvraag voor raadpleging van archiefbescheiden wordt goedgekeurd, blijft deze voor altijd geldig. Daarom zullen uw persoonsgegevens na verstrekking voor langdurige bewaring worden overgedragen aan het archief bij de Koninklijke Verzamelingen.

Geautomatiseerde besluitvorming

De Koninklijke Verzamelingen maken bij het verwerken van uw persoonsgegevens of de daaraan gerelateerde processen geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming. Er zal altijd een medewerker van de Koninklijke Verzamelingen bij de verwerking van uw persoonsgegevens betrokken zijn.

Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden

De Koninklijke Verzamelingen verkopen uw gegevens niet aan derden. Wij zullen deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met partijen die uw gegevens verwerken in onze opdracht worden afspraken gemaakt om eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen. De Koninklijke Verzamelingen blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Deze website gebruikt enkele cookies voor websitestatistieken. De Koninklijke Verzamelingen gebruiken hiervoor Google Analytics waarmee cookies worden geplaatst om het websitebezoek te kunnen analyseren. Zo worden de laatste drie cijfers van het IP-adres gemaskeerd en delen wij geen gegevens met Google en gebruiken wij evenmin andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. Met Google hebben wij een passende verwerkersovereenkomst gesloten voor deze dienst. Lees meer over de privacy policy van Google op haar website.

Uw rechten

Als de Dienst van het Koninklijk Huis persoonsgegevens van u verwerkt, heeft u als betrokkene een aantal rechten. U kunt verzoeken om kennisneming van de persoonsgegevens die van u worden verwerkt, maar ook verbetering, verwijdering, beperking, of overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens. Ook kunt u bezwaar maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Ter bevestiging van uw identiteit wordt voor de behandeling van uw verzoek om een kopie van een geldig identiteitsbewijs gevraagd. Maak in deze kopie uw pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, het paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. U kunt worden gevraagd om uw verzoek te verduidelijken.

De Dienst van het Koninklijk Huis wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Voor algemene vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Functionaris voor Gegevensbescherming

De Functionaris voor Gegevensbescherming van de Dienst van het Koninklijk Huis is te bereiken via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van uw gegevens uiterst serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u vragen heeft, u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of maak gebruik van Responsible Disclosure bij het NCSC via https://www.ncsc.nl/security.

Wijziging in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring op ieder gewenst moment en om welke reden dan ook te wijzigen. De meest recente versie van de privacyverklaring dateert van 1 februari 2023 en is beschikbaar op de website van de Koninklijke Verzamelingen.